Avís Legal

RENÚNCIA

RESPONSABLE

Identitat del Responsable: Rafa Podrien Mezquida

DIES: 18961471H nom comercial: ANIMA-PRO direcció: Camí Vell del Serradal, 87 (12100) Grau de Castelló correu electrònic: hola@anima-pro.com L'usuari podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d'aquest web.

Rafa Gallent Mezquida com a responsable d'aquest web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

* Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE Ö LSSI).

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

Les presents condicions generals regulen l'ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de ANIMA-PRO inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://www.anima-pro.com ("Usuari") accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal https://www.anima-pro.com

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb ANIMA-PRO. D'aquesta manera, l'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús del web, amb fins il·lícits o lesius, què, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d'aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
  • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del web, https://www.anima-pro.com l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de ANIMA-PRO o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://www.anima-pro.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant https://www.anima-pro.com no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d'aquests elements nocius.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicades per l'usuari a ANIMA-PRO poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat correspon en exclusiva a Rafa Gallent Mezquida, assumint aquesta totes les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d'acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i https://www.anima-pro.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de ANIMA-PRO. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ANIMA-PRO.

L'usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, Està protegit per marques, drets d'autor i altres drets legítims, d'acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d'Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s'ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d'un determinat contingut a la web, ha de notificar aquesta circumstància a ANIMA-PRO indicant:

  • Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb què actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l'interessat.
  • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al web, l'acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABLE

Rafa Podrien Mezquida (ANIMA-PRO) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

  • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;
  • L'existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
  • L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
  • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l'ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LEGISLACIÓ I FUR APLICABLE

Amb caràcter general les relacions entre ANIMA-PRO amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació de ESPANYA i als jutjats i tribunals de Castelló de la Plana.

CONTACTE

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://www.anima-pro.com, si us plau dirigiu-vos a hola@anima-pro.com

L'avís legal han estat actualitzades per última vegada el 10-06-2019.